Biblioteka cyfrowa

 • Szwedzki nurt islamosceptycyzmu. Uzasadnienia postulatu deszariatyzacji

  Ryszard Michalak

  FRAGMENT: Uzasadnienia idei deszariatyzacji, formułowane przez szwedzkich islamosceptyków, opierają się najczęściej na specjalistycznych ustaleniach ośrodków naukowych i eksperckich. Drugim, równie poważnym źródłem wiedzy służącym islamosceptycznej aktywności, są komunikaty i raporty policyjne – w tym także informacje SÄPO. Obfitych informacji dostarczają także efekty śledztw dziennikarskich. Przy takich zasobach wiedzy trudno dopatrywać się braku racjonalnych podstaw do wyrażanej dezaprobaty wobec islamizmu. Logiczny wydaje się wniosek wręcz odwrotny: całkowicie błędne jest stygmatyzowanie tych środowisk mianem „islamofobów”, którymi jakoby kieruje „irracjonalny, nieuzasadniony i oparty na niewiedzy strach przed islamem”. 

  Więcej >>>
 • Zaangażowanie Jana Pawła II w rozwiązanie konfliktu zbrojnego na Bałkanach

  Sylwia Górzna

  FRAGMENT: Przez cały pontyfikat w latach 1978–2005 Jan Paweł II odnosił się do różnych kwestii, posługując się dostępnymi środkami dyplomacji watykańskiej. Przeciwstawiał się dzieleniu Europy na Wschodnią i Zachodnią; dążył do pokojowego obalenia komunizmu; nawoływał do konstruktywnego dialogu zwróconego ku drugiemu człowiekowi; poszukiwania rozwiązań różnych konfliktów zbrojnych XX i XXI wieku, w tym konfliktu zbrojnego na Bałkanach, któremu będzie poświęcona niniejsza praca. Zachęcał do budowania pokoju opartego na jego filarach: prawdzie, sprawiedliwości, miłości, wolności oraz solidarności, upominał się o poszanowanie praw człowieka, w tym praw mniejszości narodowych i etnicznych, najuboższych i najbardziej cierpiących. Zwracał uwagę na respektowanie prawa do wolności religijnej, które jest sercem wszystkich innych praw, a także o poszanowanie praw narodów, w tym prawa do istnienia, prawa do wolności, prawa do własnej kultury i języka, do wszechstronnego rozwoju.

  Więcej >>>
 • Inkulturacja w nauczaniu papieża Jana Pawła II i w dokumentach Kurii Rzymskiej

  Sylwia Górzna

  FRAGMENT: Artykuł będzie poświęcony zagadnieniu inkulturacji, które było obecne w nauczaniu Jana Pawła II, przede wszystkim w kontekście dzieła misyjnego. Ponadto problematyka ta zostanie przedstawiona na przykładzie dokumentów Kurii Rzymskiej.

  Więcej >>>
 • Migracje w ujęciu papieża Benedykta XVI. Konteksty politologii religii

  Sylwia Górzna

  FRAGMENT: Obecnie mamy do czynienia z kryzysem migracyjnym w Europie, za którego początek uznaje się 2015 r., spowodowanym masowym przybywaniem uchodźców i imigrantów. Temat migracji muzułmanów do Europy stanowi przedmiot politycznych nieporozumień pomiędzy rządami państw UE3 . Kraje Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry) przeciwstawiają się przyjmowaniu migrantów. Komisja Europejska próbuje decydować o przymusowej dyslokacji migrantów na wszystkie kraje UE w postaci przydzielanych kwot liczebnych, grożąc m.in. Polsce, sankcjami za nieprzyjmowanie uchodźców. Należy podkreślić, że migracje pociągają za sobą złożone problemy o charakterze humanitarnym, politycznym i prawnym, których rozwiązanie nie jest łatwe. 

  Więcej >>>
 • The universalistic concept of science in the philosophical and theological doctrine of Karol Wojtyla - John Paul II

  Sylwia Górzna

  FRAGMENT: The voice of Karol Wojtyla, better known as John Paul II, is very important among contemporary theologians and Catholic philosophers. Many times the Pope paid attention to scientific issues, i.e. scientific and technological development and its ethical consequences, relation between cognition and faith as well as the mission of the Science. His concept is becoming a universalistic idea, in its philosophical and ethical sense as well as in an institutional one. He often pointed at the universalistic character of Science in his papal documents and speeches. The core of Science is expressed by the postulate of searching a universal and absolute truth. It is a mission of humanities as well as sciences.

  Więcej >>>
 • The political dimension of interreligious trialogue during the pontificate of John Paul II

  Sylwia Górzna

  FRAGMENT: Harmonious coexistence of different religions has an enonnous importance for the future of the world, it is a necessity and moral obligation. Interreligious dialogue can greatly contribute to the propagation of peace. The political dimension of interreligious trialogue is, in my opinion, a value itself, giving new opportunities for both international relations and a policy of political consensus, contributing this way to peace in the world. Therefore more attention should be paid to the political dimension of interreligious dialogue, so that religion is not a source of clash and conflict. We must realistically assess the role of religion in politics and providing peace. I am convinced that there will be no international peace without interreligious peace. To ensure the world peace a real interreligious dialogue based on the theological and political foundation is necessary. The teaching of Pope John Paul II should become a beacon for politicians and followers of different religions, who can build the interreligious civilization. 

  Więcej >>>
 • Polityczny wymiar dialogu Kościoła katolickiego z judaizmem w wybranych dokumentach Kurii Rzymskiej

  Sylwia Górzna

  FRAGMENT: The starting point for discussion were the documents of the Roman Curia, especially the Holy See Commission for Religious Relations with the Jews, acting within the Pontifical Council for Promoting Christian Unity, one of the dicasteries of the Roman Curia, which take up the issue of interreligious dialogue, primarily Catholic-Jewish dialogue. The article presents the political aspects, which can include, inter alia, forms of interreligious dialogue, cooperation of followers of the two religions for justice and peace, opposition to anti-Semitism and all forms of discrimination. The article refers to the documents of Vatican II (1962–1965), in particular the Declaration on the Relation of the Church to NonChristian Religions Nostra Aetate, which was an important turning point in the history of Catholic-Jewish relations.

  Więcej >>>
 • Aspekty polityczne Listów apostolskich papieża Jana Pawła II: Redemptionis anno i Tertio millenio adveniente

  Sylwia Górzna

  FRAGMENT: W niniejszym artykule zaprezentowano wybrane dokumenty papieskie: Listy apostolskie Redemptionis anno oraz Tertio millennio adveniente, w których podejmowane jest zagadnienie trialogu międzyreligijnego oraz odniesiono się do aspektów politycznych. Co warte podkreślenia, wskazane dokumenty przyczyniają się do pokojowego współistnienia wielu religii, które powinny podjąć służbę na rzecz pokoju między narodami. Omówiono także koncepcję polityki konsensu - porozumienia osiąganego przede wszystkim na drodze trialogu oraz koncepcję polityki bez stosowania przemocy (polityka non-violence), które dla wyznawców różnych religii proponował papież Jan Paweł II.

  Więcej >>>
 • Intercultural Dialogue in the Teaching of Pope Benedict XVI

  Sylwia Górzna

  FRAGMENT: This paper is devoted to intercultural dialogue from the point of view of Pope Benedict XVI (pontificate between 2005 and 2013). It presents pontifical documents, statements, and speeches dedicated to this issue as well as the conclusions resulting from them. The aim of the paper is to prove that intercultural dialogue and interreligious dialogue are within the context of a new scientific discipline—political science of religion—which deals with the issues of relations between the sphere of religion and the sphere of politics. Intercultural dialogue is tightly connected to interreligious dialogue. Interreligious and intercultural dialogue allows to create the world based on brotherhood and reconciliation. They are the foundation of the future, an effective tool to build a civilization of love and they are born out of God’s mercy. 

  Więcej >>>
 • Dialog z judaizmem w nauczaniu papieża Franciszka

  Sylwia Górzna

  FRAGMENT: W niniejszym artykule zaprezentowano nauczanie papieża Franciszka, które podejmuje problematykę dialogu z wyznawcami judaizmu. Ukazano różne formy dialogu międzyreligijnego, jego znaczenie, a także program dialogu Kościoła katolickiego z judaizmem. Podkreślono, że papież nawiązywał do znaczenia Soboru Watykańskiego II oraz dokumentów soborowych, m.in. Deklaaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra aetate.

  Więcej >>>