Zaangażowanie Jana Pawła II w rozwiązanie konfliktu zbrojnego na Bałkanach

Sylwia Górzna

Abstrakt

FRAGMENT: Przez cały pontyfikat w latach 1978–2005 Jan Paweł II odnosił się do różnych kwestii, posługując się dostępnymi środkami dyplomacji watykańskiej. Przeciwstawiał się dzieleniu Europy na Wschodnią i Zachodnią; dążył do pokojowego obalenia komunizmu; nawoływał do konstruktywnego dialogu zwróconego ku drugiemu człowiekowi; poszukiwania rozwiązań różnych konfliktów zbrojnych XX i XXI wieku, w tym konfliktu zbrojnego na Bałkanach, któremu będzie poświęcona niniejsza praca. Zachęcał do budowania pokoju opartego na jego filarach: prawdzie, sprawiedliwości, miłości, wolności oraz solidarności, upominał się o poszanowanie praw człowieka, w tym praw mniejszości narodowych i etnicznych, najuboższych i najbardziej cierpiących. Zwracał uwagę na respektowanie prawa do wolności religijnej, które jest sercem wszystkich innych praw, a także o poszanowanie praw narodów, w tym prawa do istnienia, prawa do wolności, prawa do własnej kultury i języka, do wszechstronnego rozwoju.

Typ źródła: monografia

Rok wydania: 2016

Źródło: Wydawnictwo UNUM

Numery stron: ss. 276