Aspekty polityczne Listów apostolskich papieża Jana Pawła II: Redemptionis anno i Tertio millenio adveniente

Sylwia Górzna

Abstrakt

FRAGMENT: W niniejszym artykule zaprezentowano wybrane dokumenty papieskie: Listy apostolskie Redemptionis anno oraz Tertio millennio adveniente, w których podejmowane jest zagadnienie trialogu międzyreligijnego oraz odniesiono się do aspektów politycznych. Co warte podkreślenia, wskazane dokumenty przyczyniają się do pokojowego współistnienia wielu religii, które powinny podjąć służbę na rzecz pokoju między narodami. Omówiono także koncepcję polityki konsensu - porozumienia osiąganego przede wszystkim na drodze trialogu oraz koncepcję polityki bez stosowania przemocy (polityka non-violence), które dla wyznawców różnych religii proponował papież Jan Paweł II.

Typ źródła: artykuł naukowy

Rok wydania: 2015

Źródło: Studia Warmińskie

Numery stron: 11-22