f-ZDJECIE

dr hab. Michał Gierycz

Instytut Politologii UKSW w Warszawie

m.gierycz@gmail.com

Zainteresowania badawcze z zakresu badań nad religiąi polityką

1. Znaczenie religii dla procesu politycznego: - zapożyczanie kategorii religijnych w przestrzeni politycznej; - polityczny potencjał religii (polityczny i publiczny wymiar religii; instrumentalizacja i ideologizacja religii; teologia polityczna); - przemiany politycznego znaczenia religii we współczesnym świecie (polityczne konsekwencje procesu sekularyzacji, laicyzm, fundamentalizm religijny, etc.); - teoria relacji religia – polityka w refleksji Zachodu. 2. Myśl społeczna Kościoła Katolickiego. - Ewolucja nauczania Kościoła w sprawach społecznych i politycznych (elementy ciągłości i zmiany); - myśl społeczna Kościoła do Soboru Watykańskiego II; - nauczanie społeczne posoborowe, ze szczególnym uwzględnieniem Jana Pawła II, Benedykta XVI, Franciszka; - stanowisko Kościoła względem integracji europejskiej i jego recepcja.

Inne zainteresowania badawcze

Aksjologia i antropologia polityki: - pojmowanie antropologii politycznej na gruncie nauk o polityce; - wizja człowieka w głównych nurtach ideowych; - współczesne dyskusje antropologiczne; - koncepcja uniwersalnych praw człowieka, jej źródła i współczesne inter-pretacje; - pojmowanie praw podstawowych w Unii Europejskiej – wymiar normatywny i funkcjonalny; - podejście do problematyki wartości w ramach procesu integracji europejskiej; - stanowiska europejskich frakcji politycznych i polskich przedstawicieli w PE względem aksjologicznie spornych kwestii.

Najważniejsze publikacje:

M. Gierycz, Europejski spór o człowieka. Studium z antropologii politycznej, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017, ss.616
ks. P. Burgoński, M. Gierycz [red.], Religia i polityka. Zarys problematyki, Elipsa, Warszawa 2014, ss.700
ks. P. Mazurkiewicz, M. Gierycz, Europäische Anthropologie und europäische Politik. Beobachtungen in der Gegenwart, w: Ch. Bohr, Ch. Schmitz [Hgs.], Europa und die Anthropologie seiner Politik. Der Mensch als Weg der Geschichte – Zur Philosophie Karol Wojtyłas, Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin 2016, s. 133-176
M. Gierycz, J. Grosfeld [red.], Zmagania początku tysiąclecia, Wydawnictwo Akademickie OW Łośgraf, Warszawa 2012
M. Gierycz, Chrześcijaństwo i Unia Europejska. Rola religii w procesie integracji europejskiej, WAM & Instytut Politologii UKSW, Kraków-Warszawa 2008, ss.437

Dorobek Badacza umieszczony w Bibliotece