Relacje religii i polityki jako przedmiot badań politologii

Ideakonferencji

Celem konferencji jest refleksja nad sposobami badania związków religii i polityki na gruncie nauk o polityce. Choć bowiem coraz częściej zauważa się w politologii religię, a nawet mówi się w środowisku naukowym o „politologii religii”, w prezentowanych badaniach niekiedy dostrzegalne jest zagubienie metodologiczne, wynikające z niejasności odnośnie specyficznego dla nauk o polityce podejścia do badania religii. Ponadto, pojawiają się inne, poważne pytania: jaki powinien być stosunek do religii samego badacza: co ma oznaczać bezstronność, gwarantująca obiektywizm badawczy; czy w ogóle religię można badać, w sposób nie redukujący jej do jakiejś karykatury, narzędziami nauk o polityce; jeśli tak, czy wymaga to (i jakiej) kalibracji tych narzędzi; wreszcie, co wnosi badanie religii do tożsamości dyscypliny ufundowanej w dobie paradygmatu pozytywistycznego...

Powyższe, istotne, pytania można byłoby mnożyć. Wobec ich mnogości, podstawowym celem tej konferencji uczyniliśmy kwestie metodologiczne. Chcemy zastanowić się w szczególności nad trzema pytaniami: (1) czy/dlaczego w ogóle potrzeba odniesienia do religii w ramach politologii; (2) co wyróżnia podejście do religii na gruncie politologii: czy można pokusić się o politologiczną definicję czy chociaż pryzmat patrzenia na religię; (3) które paradygmaty badawcze stosowane w naukach o polityce uznać można za adekwatne do badania fenomenów religijnych i jakie są ich ew. ograniczenia. Oczywiście, refleksja metodologiczna domaga się konkretnych egzemplifikacji, stąd konferencja będzie również przestrzenią dyskusji nad wynikami politologicznych badań nad religią.

Key-note speakers

Specjalnymi gośćmi konferencji będą: prof. Jeffrey Haynes (London Metropolitan University), czołowy badacz relacji polityki i religii w politologii europejskiej oraz prof. Shmuel Sandler (Bar-Ilan University w Ramat-Gan w Izraelu), specjalizujący się w badaniu oddziaływania judaizmu na politykę Izraela. Zaprezentują oni nie tylko wyniki aktualnie prowadzonych przez siebie badań, ale również odsłonią i przedyskutują z uczestnikami instrumentarium metodologiczne w nich wykorzystywane.

Opłaty konferencyjne

Opłata konferencyjna wynosi 200 zł (nie obejmuje kosztów podróży i zakwaterowania). Pracownicy instytucji współorganizujących konferencję uprawnieni są do opłaty ulgowej w wysokości 100 zł (nie obejmuje kosztów podróży i zakwaterowania).

Miejsce konferencji

Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie, budynek nr 23, sala 201, drugie piętro (www.politologia.uksw.edu.pl).

Organizatorzy konferencji:

Instytut Politologii UKSW w Warszawie, Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego, Instytut Politologii UMCS w Lublinie, Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego