• Aksjologiczne i normatywne aspekty współczesnej rzeczywistości międzynarodowej

  Pieniężno, 2-4 lipca 2018 r.

  Jakie normy i wartości kształtują dzisiejszą rzeczywistość międzynarodową; co jest ich źródłem; jaka jest rola historii, religii i kultury we współczesnym świecie; które normy i wartości łączą, a które dzielą ludzi i tworzone przez nich społeczności?

  Więcej >>>
 • Polityka wyznaniowa w wymiarze krajowym i międzynarodowym

  Łagów, 4-6 czerwca 2018 r.

  Celem konferencji jest wymiana rezultatów badań pomiędzy naukowcami zgłębiającymi problematykę polityki wyznaniowej w perspektywie poznawczej nauk o polityce, nauk o polityce publicznej, prawa, historii oraz innych dyscyplin naukowych. Konferencja jest jednocześnie kolejnym elementem studiów realizowanych w Pracowni Badań nad Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi w Instytucie Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ich wyniki były dotychczas publikowane m.in. w czasopiśmie „Przegląd Narodowościowy – Review of Nationalities” oraz w serii wydawniczej Politologia religii (Morpho).

  Więcej >>>
 • Relacje religii i polityki jako przedmiot badań politologii

  30. listopada - 1. grudnia 2017 roku

  Celem konferencji jest refleksja nad sposobami badania związków religii i polityki na gruncie nauk o polityce. Choć bowiem coraz częściej zauważa się w politologii religię, a nawet mówi się w środowisku naukowym o „politologii religii”, w prezentowanych badaniach niekiedy dostrzegalne jest zagubienie metodologiczne, wynikające z niejasności odnośnie specyficznego dla nauk o polityce podejścia do badania religii.

  Więcej >>>