1. 0
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 • Sekularyzm - wyzwanie dla polityki i nauk o polityce

  Warszawa, 12-13 grudnia 2019 r.

  Idea i cel konferencji

  Struktura konferencji przewiduje trzy plenarne panele, poświęcone kwestii źródeł i form sekularnego (nowożytnego) pojmowania nauk o polityce; konsekwencji sekularyzmu dla współczesnej polityki oraz możliwości przekroczenia myślenia sekularnego w naukach o polityce. Do refleksji na te tematy wprowadzą wykłady m.in. prof. Josepha Weilera (New York University) i prof. Fabio Petito (University of Sussex).

  Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń wystąpień na konferencję. Mogą być one poświęcone tak głównemu wątkowi konferencji, podejmując rozmaite aspekty związane z problematyką sekularyzmu i dróg jego przezwyciężenia we współczesnej polityce i politologii, jak również innych zagadnień z politologii religii. Obok sesji głównych odbędą się bowiem panele równoległe dotyczące aktualnych badań nad religią i polityką (m.in. problemów polityki moralności, politycznego wymiaru islamu, relacji państwo – Kościół, religii w stosunkach międzynarodowych, etc.

  Więcej informacji na stronie internetowej konferencji: https://religionandpolitics.pl/

  Więcej >>>
 • Szwedzki nurt islamosceptycyzmu. Uzasadnienia postulatu deszariatyzacji

  Ryszard Michalak

  FRAGMENT: Uzasadnienia idei deszariatyzacji, formułowane przez szwedzkich islamosceptyków, opierają się najczęściej na specjalistycznych ustaleniach ośrodków naukowych i eksperckich. Drugim, równie poważnym źródłem wiedzy służącym islamosceptycznej aktywności, są komunikaty i raporty policyjne – w tym także informacje SÄPO. Obfitych informacji dostarczają także efekty śledztw dziennikarskich. Przy takich zasobach wiedzy trudno dopatrywać się braku racjonalnych podstaw do wyrażanej dezaprobaty wobec islamizmu. Logiczny wydaje się wniosek wręcz odwrotny: całkowicie błędne jest stygmatyzowanie tych środowisk mianem „islamofobów”, którymi jakoby kieruje „irracjonalny, nieuzasadniony i oparty na niewiedzy strach przed islamem”. 

  Więcej >>>
 • Zaangażowanie Jana Pawła II w rozwiązanie konfliktu zbrojnego na Bałkanach

  Sylwia Górzna

  FRAGMENT: Przez cały pontyfikat w latach 1978–2005 Jan Paweł II odnosił się do różnych kwestii, posługując się dostępnymi środkami dyplomacji watykańskiej. Przeciwstawiał się dzieleniu Europy na Wschodnią i Zachodnią; dążył do pokojowego obalenia komunizmu; nawoływał do konstruktywnego dialogu zwróconego ku drugiemu człowiekowi; poszukiwania rozwiązań różnych konfliktów zbrojnych XX i XXI wieku, w tym konfliktu zbrojnego na Bałkanach, któremu będzie poświęcona niniejsza praca. Zachęcał do budowania pokoju opartego na jego filarach: prawdzie, sprawiedliwości, miłości, wolności oraz solidarności, upominał się o poszanowanie praw człowieka, w tym praw mniejszości narodowych i etnicznych, najuboższych i najbardziej cierpiących. Zwracał uwagę na respektowanie prawa do wolności religijnej, które jest sercem wszystkich innych praw, a także o poszanowanie praw narodów, w tym prawa do istnienia, prawa do wolności, prawa do własnej kultury i języka, do wszechstronnego rozwoju.

  Więcej >>>
 • Inkulturacja w nauczaniu papieża Jana Pawła II i w dokumentach Kurii Rzymskiej

  Sylwia Górzna

  FRAGMENT: Artykuł będzie poświęcony zagadnieniu inkulturacji, które było obecne w nauczaniu Jana Pawła II, przede wszystkim w kontekście dzieła misyjnego. Ponadto problematyka ta zostanie przedstawiona na przykładzie dokumentów Kurii Rzymskiej.

  Więcej >>>
 • Migracje w ujęciu papieża Benedykta XVI. Konteksty politologii religii

  Sylwia Górzna

  FRAGMENT: Obecnie mamy do czynienia z kryzysem migracyjnym w Europie, za którego początek uznaje się 2015 r., spowodowanym masowym przybywaniem uchodźców i imigrantów. Temat migracji muzułmanów do Europy stanowi przedmiot politycznych nieporozumień pomiędzy rządami państw UE3 . Kraje Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry) przeciwstawiają się przyjmowaniu migrantów. Komisja Europejska próbuje decydować o przymusowej dyslokacji migrantów na wszystkie kraje UE w postaci przydzielanych kwot liczebnych, grożąc m.in. Polsce, sankcjami za nieprzyjmowanie uchodźców. Należy podkreślić, że migracje pociągają za sobą złożone problemy o charakterze humanitarnym, politycznym i prawnym, których rozwiązanie nie jest łatwe. 

  Więcej >>>